Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Komunikat! Dowozy i odjazdy uczniów do szkoły

W związku z wprowadzonym na terenie kraju stanem epidemicznym oraz obostrzeniami sanitarnymi zachęcamy aby z dowozów korzystali tylko uczniowie, którzy nie mają możliwości dojścia lub dojazdu do szkoły we własnym zakresie.
Pamiętajcie, że ruch na świeżym powietrzu to zdrowie.

Proszę zapoznać się z Regulaminem dowozów oraz wypełnić Oświadczenie i przekazać przez uczniów wychowawcy klasy.

Otwórz lub pobierz - REGULAMIN DOWOZÓW W AUTOBUSIE SZKOLNYM
(dokument- pdf)
Pobierz i wypełnij - Oświadczenie rodziców o dowozie i odwozie uczniów ze szkoły (dokument- pdf)

REGULAMIN DOWOZÓW
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiśniowej

1.Gmina Wiśniowa organizuje dowóz dla uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Wiśniowej na zajęcia szkolne na trasach:
    Tułkowice - Kożuchów –Wiśniowa
    Kozłówek - Markuszowa -Tułkowice-Kożuchów - Wiśniowa
    Cieszyna - Wiśniowa
    Pstrągówka - Wiśniowa
    Jazowa - plac targowy - Wiśniowa
    Szufnarowa -Wiśniowa
    Różanka - Niewodna – Wiśniowa

    
Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów lub kierowcy.

Postanowienia ogólne regulaminu

1.Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek punktualnie stawić się na wyznaczonym przystanku.
2.Oczekując na przyjazd autobusu szkolnego, uczeń zachowuje się kulturalnie, w sposób niezagrażający jemu i innym.
3.Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w drodze do przystanku autobusowego i podczas powrotu z przystanku.
4.Dzieci poniżej 7 roku życia przyprowadzają i odbierają od opiekunów autobusu rodzice/ opiekunowie prawni/upoważnione przez rodziców osoby/.
5.Podczas wsiadania do autobusu, uczeń zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność.
6.Po wejściu do autobusu, uczeń obowiązkowo zajmuje miejsce siedzące.
7.Kierowca może zatrzymywać się tylko na wyznaczonych przystankach, uczniowie szkoły wsiadają do autobusu i wysiadają z autobusu tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
8.Podczas jazdy zabronione jest przebywanie na stopniach autobusu, oraz przemieszczanie się w autobusie.
9.Nad bezpieczeństwem uczniów podczas dowozu czuwają opiekunowie.
10.Opiekun niewłaściwe zachowanie ucznia odnotowuje w zeszycie i informuje o tym fakcie wychowawcę lub pedagoga.
11.Po przyjeździe pod nadzorem opiekuna uczniowie klas 0-I wprowadzani są do szkoły.
12.Uczniowie oczekują na autobus szkolny w świetlicy.
13.Jeżeli na przystanku nie ma rodzica bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka oddziału przedszkolnego w wieku 5 i 6 lat oraz ucznia I klasy (6 i 7 lat) jest ono przywożone do szkoły i tu oczekuje na rodzica bądź osobę wyznaczoną przez rodzica.
14.Rodzice i uczniowie informowani są o rozkładzie jazdy autobusów oraz o zmianach w tym rozkładzie. Informacje dostępne są na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej www.sp-wisniowa.pl
15.Rodzice oraz uczniowie zgłaszają wszystkie nieprawidłowości związane z dowozem i oczekiwaniem na odjazd dyrekcji szkoły lub dyrektorowi ZEAS.
16.Obowiązek zapoznania z regulaminem spoczywa na wychowawcach.

Zasady zachowania się uczniów w autobusie szkolnym

W autobusie uczniowie zobowiązani są do:
1. słuchania poleceń opiekunów i kierowcy,
2. zajęcia wskazanego miejsca siedzącego,
3. kulturalnego zachowania się,
4. dbania o porządek i czystość,
5. w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu swojemu lub innych powiadomienia o sytuacji opiekuna,kierowcy
6. odnoszenia się do opiekuna i kierowcy z należytym szacunkiem

Uczniom w autobusie szkolnym nie wolno:
1. wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna,
2. wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, chodzić po autobusie w czasie jazdy,
3. zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa, używać
wulgarnego słownictwa, obrażać, bić i popychać kolegów itp.,
4. żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
5. zaśmiecać pojazdu,
6. niszczyć wyposażenia,
7.opuszczać miejsc przed zatrzymaniem autobusu,
8. włączać głośno muzyki z telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych,
9.fotografować, filmować, nagrywać osób przebywających w autobusie.

W związku z wprowadzonym na terenie kraju stanem epidemicznym zobowiązuję osoby realizujące zadania związane z dowozem dzieci do szkół do ścisłego przestrzegania niżej wskazanych zasad oraz do nadzorowania ich przestrzegania przez dowożonych uczniów.
1.Kierowca oraz opiekun przebywając w pojeździe, zarówno podczas jazdy jak i postoju, zobowiązani są stosować środki ochrony indywidualnej (maseczka osłaniająca usta i nos lub przyłbica oraz rękawiczki jednorazowe lub przeprowadzać dezynfekcję rąk).
2.Pojazdami może być przewożona liczba osób zgodna z liczbą miejsc siedzących wskazaną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
3.Uczniowie z wyraźnymi oznakami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych nie mogą przebywać w pojeździe.
4.Opiekun podczas dowozu ma prawo odmówić wpuszczenia ucznia do pojazdu przekazując informację rodzicom, natomiast podczas odwozu ma obowiązek poinformować dyrektora szkoły o podejrzewanym zagrożeniu. Uczeń w tym przypadku zostaje w szkole a dyrektor szkoły zobowiązany jest do kontaktu z rodzicami i wdrożenia procedur zalecanych przez MEN i GIS.
5.W trakcie dowozu do szkoły uczeń zobowiązany jest zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki lub w inny sposób rekomendowany przez GIS.
6.Przed rozpoczęciem dowozu, jak również pomiędzy poszczególnymi kursami, opiekun zobowiązany jest do zdezynfekowania powierzchni, z którymi uczniowie mają najczęstszy kontakt (poręcze, klamki, podłokietniki).
7.O niestosowaniu się do wymogów sanitarnych przez ucznia opiekun informuje dyrektora szkoły, który zobowiązany jest do ustalenia w drodze rozmowy z rodzicem przyczyn naruszenia powyżej wskazanych zasad.
8.W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych wytycznych obowiązują ogólne wytyczne MEN i GIS.

W przypadku naruszania zasad ,,Regulaminu dla uczniów dowożonych" stosuje się konsekwencje i kary zawarte w statucie, regulaminach i procedurach Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej.

Wiśniowa, dnia 02.09.2020 r.Zamieścił: Piotr Ziemba
31.08.2020