Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Dobrowolne konsultacje z uczniami w SP Wiśniowa!

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiśniowej informuje, że od dnia 1 czerwca br. będzie można skorzystać z dodatkowych konsultacji przedmiotowych zorganizowanych dla uczniów klas IV-VII.

Konsultacje ukierunkowane zostaną głównie na omawianie treści wskazanych przez uczniów, a sprawiających im trudności i ćwiczenia w tym zakresie. Zgłoszenia na konsultacje przedmiotowe dla uczniów klas IV – VII należy składać u nauczyciela przedmiotu.
W pierwszym tygodniu przewidziano spotkania on-line (forma zalecana w dalszym toku pracy), z każdego przedmiotu (czas konsultacji może ulec zmianie w zależności od potrzeb). Harmonogram spotkań zostanie ustalony z uczestnikami przez nauczyciela przedmiotu. W razie szczególnej konieczności następne konsultacje mogą być zorganizowane w szkole w wyznaczonych przez nauczyciela godzinach, jednak z zachowaniem zasad sanitarnych wynikających z wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych i procedur opracowanych przez szkołę.
https://www.gov.p...ytyczne-gis-mz-i-men

Harmonogram i organizację konsultacji indywidualnych i grupowych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielami.
Konsultacje przeznaczone są dla uczniów chętnych, zobowiązujących się do czynnego, aktywnego w nich udziału. Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielą nauczyciele prowadzący konsultacje, kontaktując się z uczniami w wybrany przez nauczyciela sposób.

Plik Word do pobrania - Przeczytaj - Deklaracja i procedury konsultacje w szkole
Plik Pdf do pobrania - Przeczytaj - Deklaracja i procedury konsultacje w szkole

PROCEDURY SANITARNE W TRAKCIE PROWADZENIA KONSULTACJI:

1. Uczniom klas IV – VIII umożliwia się uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach.

2. Wymiar konsultacji należy ustalić z uwzględnieniem potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Harmonogram i organizację konsultacji indywidualnych i grupowych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

3. Dyrektor szkoły ustala tygodniowy harmonogram konsultacji na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez uczniów lub rodziców w terminie do piątku (godz. 11.00) poprzedzającego kolejny tydzień. O terminie konsultacji informowani są zainteresowani uczniowie i rodzice w przyjęty w Szkole sposób.

4. Upowszechnia się wśród nauczycieli, uczniów i rodziców harmonogram konsultacji poprzez umieszczenie w terminarzu klasy w dzienniku elektronicznym.

5. Maksymalną liczbę uczniów mogących uczestniczyć w konsultacjach należy ustalić z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę, a także z uwzględnieniem potrzeb uczniów.

6. W miarę możliwości Dyrektor wyznacza stałą salę na konsultacje dla tej samej grupy.

7. Konsultacje indywidualne oraz grupowe należy prowadzić z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

8. Podczas konsultacji obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych.

9. Podczas prowadzenia konsultacji nauczyciele w miarę możliwości powinni używać osłony ust i nosa prowadząc zajęcia oraz informować dzieci i młodzież o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.

10. Podczas prowadzenia konsultacji należy zachować dystans pomiędzy nauczycielem, a uczniami.

11. Po zakończeniu konsultacji indywidualnych czy grupowych należy dezynfekować sale i znajdujące się w niej urządzenia.

Dyrekcja Szkoły
Zamieścił: Piotr Ziemba
28.05.2020