Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Ogłaszamy konkurs „Bezpieczni w Internecie” 2019

Zachęcam do podjęcia inicjatyw promujących temat Bezpieczeństwa w Sieci wśród dzieci, młodzieży i rodziców w dowolnej formie np. quizów, konkursów plastycznych, wykładów, zajęć warsztatowych, pogadanek, pikników, przedstawień... itp. Wszelkie przedsięwzięcia związane z DBI mogą być realizowane przez cały miesiąc luty a nawet przez cały rok.
Administrator strony – Piotr Ziemba
Polecane materiały dla uczniów:
Przeczytaj o niebezpieczeństwach w Internecie na www.saferinternet.pl
Przeczytaj o cyberprzemocy, szkodliwych-treściach, niebezpiecznych kontaktach, nadużywaniu Internetu, ochronie prywatności, www.bezpiecznypc.pl.

Regulamin konkursu informatycznego dla młodzieży klas IV-VIII, 3aG-3eG
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej
"Bezpieczni w Internecie - Zostań Cyberbezpiecznikiem"

I. Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu informatyczno - plastycznego „Bezpieczni w Internecie” są nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśniowej:
Nauczyciel informatyki – mgr Piotr Ziemba
Nauczyciel plastyki – mgr Dorota Magryś

II. Cele konkursu
Promowanie obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu”
Zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa w Internecie
Zachęcenie młodzieży do zaangażowania w działania na rzecz bezpieczeństwa online
Popularyzowanie wiedzy i umiejętności o bezpieczeństwie młodzieży w Internecie
Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni oraz zasad netykiety w sieci
Motywowanie uczniów uzdolnionych informatycznie i plastycznie do nauki
Przygotowywanie uczniów do konkursów informatycznych oraz plastycznych.

III. Uczestnictwo w konkursie

1. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas IV - VIII, 3aG -3eG
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

2.Konkurs będzie rozgrywany i oceniany w dwóch kategoriach (uczeń może uczestniczyć w 1 lub 2 kategoriach)
A. Quiz informatyczny
B. Praca plastyczna

2A. Konkurs pt. „Zostań Cyberbezpiecznikiem” składa się z jednego etapu, w którym uczniowie rozwiązują zadania zamknięte i otwarte.
Uczniowi, który uzyska największą liczbę punktów, przyznaje się tytuł „Ambasador Bezpiecznego Internetu”, a 10 pierwszych uczniów nagrodzonych będzie jednostkową oceną celującą z informatyki w ciągu II semestru roku szkolnego 2018/2019.

- Termin zgłoszenia do udziału w quizie – 28 lutego 2019 r. (do nauczyciela informatyki)
- Konkurs odbędzie się w marcu 2019 roku
- Uczestnicy konkursu rozwiązują zadania w czasie 30 minut.

2B. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagrodzonymi w tego typu konkursach.

- Forma konkursowej pracy plastycznej jest dowolna, np: plakat lub inne wykonane w technice plastycznej dowolnej np. colage, wyklejanka, wydzieranka, fotomontaż, obraz – pastele, tempery itp.
- Treść pracy inspirowana hasłem „Bezpieczni w Internecie”
- Jeden autor może dostarczyć maksymalnie 2 prace konkursowe (plastyczne) w formacie A-2 lub A-3 może również uczestniczyć w quizie informatycznym.
- Dla zwycięzców przewidziano nagrody: uwagi pozytywne, podwyższenie oceny o jeden stopień z wybranego przedmiotu np. zajęć artystycznych-plastycznych, zajęć technicznych czy informatyki.
- Prace należy dostarczyć nauczycielowi do 28 marca 2019 roku.

IV. Kryteria oceniania
• Poprawność merytoryczna odpowiedzi w Quizie
• Trafna interpretacja tematu konkursu
• twórczy charakter pracy
• poprawność plastyczna
• poziom pracy
• samodzielność i oryginalność
• ogólna estetyka pracy

V. Komisja konkursowa składa się z nauczycieli informatyki i plastyki Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej.


Organizatorzy chcąc jak najszerzej promować obchody tego święta w Polsce oraz zachęcić do zaangażowania w działania na rzecz bezpieczeństwa online udostępniają w Internecie szeroką ofertę materiałów edukacyjnych, takich jak: scenariusze zajęć, kursy e-learning oraz materiały multimedialne.

Polecane materiały dla nauczycieli i uczniów:

Stop Cyberprzemocy – scenariusz zajęć (PDF), film (MPEG, AVI)
http://dzieckowsi...c-stop-cyberprzemocy
Dzień z życia – scenariusz zajęć (PDF), film (mp4)
http://dzieckowsi...-zajec-dzien-z-zycia
Przygody Fejsmena – scenariusz zajęć (PDF), filmy (MOV)
http://dzieckowsi...pl/przygody-fejsmena
Sztuka szukania – scenariusz zajęć (PDF)
http://dzieckowsi...n.pl/sztuka-szukania
W Sieci – scenariusz zajęć (PDF), film
http://dzieckowsi...ariusz-zajec-w-sieci

Kursy e-learning
http://www.fdn.pl/kursy/

Materiały do pobrania z portalu Sieciaki.pl
http://dzieckowsi...at2=674&cat3=742
Przygotował: P Ziemba
11.02.2019