Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Misja i Wizja Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej
w Wiśniowej


„Troska o dziecko
jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem
stosunku człowieka do człowieka”

Jan Paweł II

Chcemy być szkołą, która troszczy się o dziecko, która kształci uczniów na miarę XXI wieku, tak, by potrafili radzić sobie w zmieniającym się współczesnym świecie i stawić czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości, tak, by w sposób najbardziej efektywny i wydajny umożliwiać młodym ludziom rozwój.


Misja Szkoły


Najważniejszą wartością przekazywaną dziecku jest RODZINA. W rodzinie dziecko czuje się bezpiecznie, jest otwarte, radosne, pewne jutra. Wychodząc poza dom rodzinny musi odnaleźć się, zaznaczyć swoje miejsce w życiu, rozwijać się, realizować swe marzenia, dążyć do sukcesów.
W celu zapewnienia dziecku jak najdogodniejszych warunków efektywnego rozwoju podjęliśmy inicjatywę stworzenia SZKOŁY RODZINNEJ, szkoły, która jest pierwszą w etapie kształcenia dziecka. Jest, więc bardzo ważne, by atmosfera panująca w niej była zbliżona do atmosfery domu rodzinnego, by kontynuowała wartości, tradycje i pomagała w wychowaniu i kształceniu dziecka.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Wiśniowej wspierając działania wychowawcze rodziców określili misję swojej szkoły w następujący sposób:

 • szkoła traktuje każdego ucznia podmiotowo,
 • szkoła jest bezpieczna,
 • szkoła uczy twórczej postawy,
 • szkoła przystosowuje do życia w społeczeństwie,
 • szkoła uczy życia w zintegrowanej Europie.

Z powyższych ustaleń wyłania się Wizja Szkoły Podstawowej w Wiśniowej jako szkoły otwartej, nowoczesnej i przyjaznej wszystkim podmiotom.


Wizja Szkoły


SZKOŁA NASZYCH MARZEŃ:

 • to społeczność, która tworzą nauczyciele, uczniowie i ich rodzice,
 • uczniowie traktowani są podmiotowo i mają zapewnioną atmosferę bezpieczeństwa,
 • wszystkich łączy życzliwość, wzajemny szacunek, wola współpracy w budowaniu systemu etycznego opartego na wartościach humanistycznych,
 • praca pedagogów nastawiona jest na rozwijanie umiejętności, zainteresowań i talentów dzieci, tak, aby w sposób twórczy rozwiązywały różnorodne problemy, potrafiły prowadzić pracę samokształceniową, wierzyły we własne siły i możliwości,
 • uczniowie czują się spadkobiercami historii, tradycji, kultury wielkiej i małej ojczyzny oraz współtwórcami otaczającej rzeczywistości,
 • pracownicy szkoły i uczniowie mają zapewnione dobre warunki podczas wszystkich zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz podczas przerw.