Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla rodziców)


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że:

1. Administratorem podanych danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśniowej: Szkoła Podstawowa/Przedszkole, Wiśniowa 76, 38-124 Wiśniowa, tel. 17 2775016, spwisniowa@op.pl

2. Przedstawiciel Administratora Danych: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśniowej.

3. Inspektor Ochrony Danych (IOD) Kontakt : Dorota Polańska-Gazda, tel. 172775087, e-mail: iodo.zeaswisniowa@onet.pl tel. 17 2775087

4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane innym odbiorcom.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty , ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.

10. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wiśniowej oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

Administrator Danych OsobowychINFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że:

1. Administratorem podanych danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśniowej: Szkoła Podstawowa/Przedszkole, Wiśniowa 76, 38-124 Wiśniowa, tel. 172775016, spwisniowa@op.pl

2. Przedstawiciel Administratora Danych: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśniowej.

3. Inspektor Ochrony Danych (IOD) Kontakt: Dorota Polańska-Gazda, tel. 172775087, e-mail:iodo.zeaswisniowa@onet.pl tel. 17 2775087

4. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych (monitoring):
Dane przetwarzane są w szczególności:
a. zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie Szkoły i w jego otoczeniu;
b. ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu
i bezpieczeństwu uczniów;
c. wyjaśnianie sytuacji konfliktowych;
d. ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w Szkole i w jego otoczeniu;
e. ograniczanie dostępu do szkoły i jego terenu osobom nieuprawnionym i niepożądanym;
f. zmniejszenie ilości zniszczeń w budynkach szkoły i na terenie wokół szkoły;
g. zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki;
h. sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

Monitoringiem objęto teren szkoły tj. budynek 76 i budynek 76a w tym: wejścia główne, korytarze, plac zabaw dla dzieci, boiska sportowe, boisko sportowe "Orlik", parkingi, teren wokół szkoły.
Podstawę prawną przetwarzania stanowi: Art. 6 ust 1 lit. c RODO, art. 108a ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2017 poz. 60).

5. Odbiorcy danych osobowych:
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem.

6. Okres przechowywania danych osobowych:
Zapisy monitoringu przechowywane będą przez okres maksymalnie 3 miesięcy

7. Prawa osób, których dane dotyczą:
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych na zasadach art.15 RODO oraz żądania ograniczenia przetwarzania na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO; Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzania danych osobowych narusza przepisy powołanego rozporządzenia.

Administrator Danych Osobowych